Sektor inženjeringa i konsaltinga, bavi se izradom sledećih normativnih akata iz oblasti zaštite od požara:

a)Odelenje A:

 • pravilnik o zaštiti od požara, za preduzeća i druge subjekte
 • plan zaštite od požara (po članu 7 i 8. Zakona o zaštiti od požara)
 • plan evakuacije sa kartom
 • operativne karte gašenja požara
 • elaborat o zaštiti od požara za objekte u izgradnji
 • izradom normativnih akata, pravilnika i planova zaštite od požara
 • obuka i testiranje zaposlenih radnika različitih profila zanimanja iz oblasti zaštite od požara prema zakonu o zaštiti od požara, (članu 24. st. 2. zakona o zaštiti od požara Republike Srbije)

b) Odelenje B:

 • izradom projektno-tehničke dokumentacije
 • vođenjem projekata i ostalim tehničkim aktivnostima
 • izradom i realizacijom elaborata u vezi elektronike i energetike
 • sistem inženjeringom i sigurnosnim inženjeringom
 • projektovanje uređaja i instalacija za detekciju, dojavu i gašenje požara