Sektor bezbednosti i zaštite od požara, se bavi sledećim djelatnostima i pružanjem usluga:

 • kontrolno ispitivanja ručnih i prevoznih aparata za gašenje požara;
 • kontrolno ispitivanje vatrogasnih vozila i pumpi
 • ispitivanje ispravnosti vatrogasnih creva, pribora i armatura, servisa ručnih i prevoznih aparata za gašenje požara
 • ispitivanje vatrogasnih creva na hladni vodeni pritisak
 • kontrola stabilnih sistema za gašenje i elektronsku dojavu požara
 • ispitivanje protočnog kapaciteta i pritiska vode u hidrantskoj mreži
 • kontrolno ispitivanje elektro instalacija
 • kontrolno ispitivanje gromobranskih instalacija (mjerenje otpora gromobranske instalacije)
 • kontrola i popravka sistema uzemljenja
 • kontrola i ugradnja paničnog (sigurnosnog) osvetljenja
 • kontrola i ugradnja dojavnog sistema za zaštitu od požara ( PP centrale)
 • kontrola i ugradnja signalnih svetla za upozorenje
 • kontrola i mjerenje otpora uzemljenja i ispitivanja pojave statičkog elektriciteta
 • tehnička kontrola ispravnosti hidrantske mreže
 • kontrolu celokupne hidrantske mreže sa postojećim uređajima i armaturama
 • kontrola i mjerenje pritiska i protoka u hidrantskoj mreži
 • kontrolno ispitivanje hidrantskih creva, na pritisak vode od 7 bara